RISKBASERAT UNDERHÅLL

RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning som underhållsstrategi

Valet av underhållsstrategi påverkar både processäkerheten och hur mycket vinst en anläggning kan generera under dess livslängd. Med rätt riskbaserat underhåll skapar vi förutsättningarna för en trygg och tillgänglig anläggning.


Att välja endast avhjälpande underhåll som strategi är väldigt dyrbart då totalkostnaden för återställning av haverier ofta är hög med anledning på reparationskostnader och ev. produktionsbortfall. Ett massivt förbyggande underhållsprogram på samtlig processutrustning och följaktligen få inträffade haverier är och andra sidan även den en dyrbar metod att utöva underhåll på. En underhållsstrategi som innehåller en blandning av förebyggande och avhjälpande underhåll och där man tar hänsyn till hur kritisk utrustningen är i processen när man utformar underhållsprogrammet är troligen den mest kostnadseffektiva. Detta tillsammans med förbättringsarbete och grundorsaksanalyser kan man skapa driftsäkerhet i världsklass.


RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning innebär att bedriva en systematisk underhållsstyrning som baserar sig på befintliga metodiker för ständiga förbättringar, riskbaserat underhåll och problemlösning. I ett bra riskbaserat underhåll har vi totalt sätt minimerat riskerna för oönskade händelser till en tolerabel nivå och vi förstår hur skyddsbarriärerna med förebyggande underhåll skall se ut.


RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning är ett samarbete mellan linjeorganisationerna där vi skapar förutsättningarna för att uppnå gemensamma driftsäkerhetmål. Produktionsavdelningen är processägare och därmed också problemägare när oönskade händelser inträffar, vilket gör dom till beställare av underhåll. Det måste finnas en affärsmässig uppgörelse mellan produktion och underhåll med avseende på hur underhållsinsatserna skall prioriteras. Underhållsavdelningen som stödorganisation besitter stor teknisk kompetens och är även utförare av de allra flesta underhållsinsatserna. I samband med den efterföljande underhållsanalysen då konsekvensklassificeringen är klar är det underhållsingenjörernas rekommendationer som blir viktiga indata då underhållsprogrammet skapas eller revideras.


För att uppnå ställda krav på drift- och processäkerhet måste underhållsinsatserna prioriteras utifrån aktuell riskbild. Riskerna är här förekomsten av oönskade händelser som på olika sätt hindrar, stör eller hotar driftsäkerheten och/eller processutrustningens integritet. Exempel på oönskade händelser är funktionsbortfall som föranleder risk för personskada eller miljöpåverkan, produktionsbortfall med hot mot planerad leverans samt haverier med höga reparationskostnader.


Resultatet av RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning är ett riskanpassat underhållsprogram för anläggningens processutrustning och där allvarlighetsgraden av ett feltillstånd styr valet av underhållsstrategi. Genom att bedöma kostnad/nyttan med underhållsinsatserna för det förebyggande underhållet kan vi kostnadseffektivt mixa underhållsfilosofierna AU och FU utan att detta medför en risk för minskad anläggningstillgänglighet.

Vi kan leverera::

  • Utbildning av arbetsmetodik för RBUS
  • Konsekvensklassificering
  • Underhållsanalys
  • Riskhantering ur ett underhållsperspektiv
  • Implementering av hel arbetsprocess för RBUS

Vi har 15 års erfarenhet av RBUS. och utför gärna en demonstration för er.