Certifierande utbildning enligt SS-EN 1591-4

ARBETE MED FLÄNSFÖRBAND

Varje läckage är en potentiell risk som kan ge upphov till allvarlig skada på person, miljö eller egendom. Då arbeten på flänsförband är frekvent återkommande så är det denna typ av arbeten som ger upphov till störst risk för läckage. Med syfte att så långt som det är praktiskt möjligt att eliminera risken att bristande kunskap orsakar kvalitetsbrister ställer allt fler arbetsgivare krav på utbildning för personal som arbetar med skruvade flänsförband.


RELCONs utbildning "Arbete med flänsförband" säkerställer att er personal får den grundläggande kunskap som krävs för att utföra kvalitativa arbeten på flänsförband och på så sätt reducera risken för läckage. Utbildningen följer tabell nr 1 i standarden SS-EN 1591-4 och innehåller examinering.


Utöver den praktiska utbildningen "Arbete med flänsförband" har vi på RELCON lång erfarenhet av att skapa rutiner och kontrollprogram för att kvalitetssäkra flänsförband under normal produktion samt vid större underhållsprojekt. Anläggningsrevision är typiska händelser då risken för läckage efter uppstart är högre än normalt pga. den stora arbetsomfattningen gällande flänsarbete.

Arbete med flänsförband

Utbildningen behandlar i enlighet med SS-EN 1591-4 :

Konsekvensen av otäta förband

Faktorer som påverkar ett flänsförbands täthet

Ingående elementen och dess samverkan

Val av rätt packning och skruv

Vanliga installationsfel

Vanliga metoder gällande förspänning

Vikten av smörjning och korrekt åtdragningsmoment

Praktisk tillämpning av flänsarbete på vår flänsförbandsrigg

Utförande av kvalitetskontroll

Förståelse hur ett flänsförband fungerar

Medvetenhet om konsekvensen av ett bristfälligt utfört arbete

Kunskap om hur ett korrekt demontage och montage skall utföras

Förmågan att praktiskt kunna tillämpa utbildningsinnehållet

Kvalitetssäkringsrutiner

För att uppnå 100% täthet på anläggningen krävs det förutom den grundläggande utbildningen för montörer att man har en arbetsprocess för kvalitetssäkring.. Vid större underhållsprojekt som t.ex revisionsstopp då ett stort antal flänsförband bryts kommer risken för läckage efter uppstart att vara större än normalt och man måste ha ett robust system för att hantera kvalitetssäkringen på den stora mängden av arbeten på flänsförband..

Vi på RELCON har lång erfarenhet av att implementera rutiner och checklistor till bl.a. raffinaderier och annan processindustri. Vi har kunnat se hur man går från många läckage till noll efter att man implementerat rutiner för systematiskt kvalitetssäkring av arbeten med flänsförband.

Kontakta oss så berättar vi hur det kan gå till för att säkerställa en tät anläggning.

Kontroll

För att minimera risken för läckage behöver man utöver rutiner och kompetens för jobbutförandet även göra efterkontroller ute i fält. Dessa kontroller utförs för att man skall kunna försäkra sig om att personalen jobbar i enlighet med vad som är överenskommet. Genom att starta kontrollerna redan tidigt i ett underhållsprojekt som t.ex revisionsstopp reduceras risken för att kvalitén på kommande arbeten inte håller måttet.

Med vår erfarenhet på RELCONs kan vi tillsammans med er utföra och följa upp kvalitetskontrollerna. Vi kan även agera teknisk expertice vid oklarheter i samband med montage av mekaniska förband för t.ex rörledningar, värmeväxlare, manluckor och annan tryckbärande utrustning.

Hör av er så berättar vi mer.

Kursansvarig: Peter Hallengren, Thomas Haraldsson.

Placering: Våra lokaler i Göteborg alt. hos kund

När: Kontakta kursansvarig för mer information

Pris: 3.500 SEK per deltagare (max 8 deltagare/tillfälle)

Inkluderar: Kursmaterial, utbildningsbevis, kaffe, lunch

Vid större gruppförfrågan erbjuder vi specialanpassad utbildning via offert.